Na osnovi članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20), ravnateljica Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti, Zagreb, Sopot 2, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za učitelja/učiteljicu:

Rok za podnošenje prijava je od 15. srpnja. 2022. do 23. srpnja 2022. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobne podatke kandidata (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci: e-mail adresa, broj telefona/mobitela) potrebno je priložiti:

  • životopis;
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika);
  • dokaz o državljanstvu (preslika);
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20), ne starije od mjesec dana računajući u odnosu na zadnji dan roka ovog natječaja (preslika),
  • potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu, ne starije od mjesec dana računajući u odnosu na zadnji dan roka ovog natječaja (preslika),

Kandidati dostavljaju prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta isključivo u preslikama koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid izvornike dokumenata ili ovjerene preslike.

Procjena kandidata provodi se razgovorom s kandidatima na koje će se kandidati pozvati putem e-maila ili telefonom. Nedolazak na razgovor smatra se odustankom od prijave na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave se mogu dostaviti isključivo e-poštom na adresu e-pošte: info@epoha.hr, naslov „Za natječaj – učitelj ___________“.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Epohe, privatne gimnazije s pravom javnosti (www.epoha.hr).

Kandidati koji sudjeluju u natječajnom postupku dozvoljavaju Epohi, privatnoj gimnaziji s pravom javnosti obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja i realizacije ovog natječaja.