Natječaj za upis učenika

Na osnovi Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. („Narodne novine“ 62/20) i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ 49/15, 47/17), privremena ravnateljica Epohe privatne gimnazije s pravom javnosti Renata Brekalo oglašava

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

1.

Epoha privatna gimnazija s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Škola) upisuje 50 učenika u prvi razred u dva razredna odjeljenja po programu jezične gimnazije, 25 učenika u jednom razrednom odjeljenju u trajanju od 4 godine.

2.

Učenici se u Školu upisuju koristeći Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) na web stranici www.upisi.hr.

3.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi učenici koji zadovoljavaju uvjete iz „Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole“ („Narodne novine“ 49/15, 47/17), (u daljnjem tekstu „Pravilnik“).

4.

Upis provodi upisno povjerenstvo Škole.

Prije upisa u prvi razred srednje škole, zakonski zastupnici učenika i Škola sklapaju Ugovor o školovanju.

Rokovi

5.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u prvi razred Škole u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku:

Ljetni upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav 1. 6. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13. 7. 2020.
Početak prijava obrazovnih programa 8. 7. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 12. 7. 2020.
Unos rezultata 13. 7. – 16. 7. 2020.
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13. 7. 2020.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 1. 6. – 8. 7. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 20. 7. 2020.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21. 7. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22. 7. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24. 7. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 25. 7. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

27. 7. – 31. 7. 2020.
Objava okvirnoga broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1. 8. 2020.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12. 8. 2020.

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21. 8. 2020.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24. 8. 2020.
Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 21. 8. 2020.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24. 8. 2020.
Unos rezultata 25. 8. 2020.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27. 8. 2020.
Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28. 8. 2020.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31. 8. 2020.
Objava konačnih ljestvica poretka 1. 9. 2020.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

2. 9. 2020.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 3. 9. 2020.

Vrednovanje

6.

U skladu s Pravilnikom zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis kandidata u programe Škole, uz gore navdene prosjeke, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i Prvi strani jezik.

Za program Jezične gimnazije vrednuju se još i Povijest i Geografija, te šesti  predmet ”Biologija”.

Učenici koji nemaju ocjenu iz engleskog jezika iz osnovne škole trebaju podnijeti pismeni zahtjev Školi radi provođenja ispita znanja engleskog jezika prije upisa u Školu.

7.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja provodi NISPUSŠ u skladu s Pravilnikom i Odlukom ministra, a Škola posebno pri upisu u program Program jezične gimnazije ocjenjuje Natjecanje iz Hrvatskog jezika, Matematike, prvog stranog jezika, Povijesti, Geografije i Biologije.

Jezici

8.

Sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole, jedini zdravstveni zahtjev za upis u programe Škole je uredno kognitivno funkcioniranje kao preduvjet za svladavanje nastavnoga programa u intelektualnome smislu. Zdravstvena kontraindikacija su kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno funkcioniranje.

9.

Upis u program Škole učenik/ca potvrđuje dostavom obrasca (upisnice) dostupnog na mrežnoj stranici NISPUSŠ-a (www.upisi.hr), na kojoj moraju biti vlastoručni potpisi učenika/ce i potpisi roditelja/skrbnika u gore navedenom roku.

10.

Učenicima je obavezni prvi strani jezik Engleski, a drugi Njemački.

Školarina

11.

Školarina iznosi 25.000,00 kn za školsku godinu 2020./2021. i uključuje organizaciju redovne, dopunske i dodatne nastave, udžbenike, rad u radionicama, ulaznice za posjete scenskim predstavama, muzejima, galerijama, kulturnim spomenicima i kulturnim institucijama u Zagrebu, koje škola organizira kao dio nastavnog procesa. Školarina uključuje i doručak.

Obzirom na krizu koja nas očekuje u narednom periodu, EPOHA, privatna gimnazija,  donijela je odluku o smanjenju školarine za sve učenike upisane u prvi razred srednje škole u generaciju 2020./21. Školarina s popustom iznosi 20.000,00 kuna.

Školarina ne uključuje učenički pribor i troškove stručnih putovanja. Iznos školarine moguće je platiti u ratama prema dogovoru s upravom Škole.

12.

Učenici odnosno roditelji/skrbnici mogu upisnice i dokumentaciju dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu Škole: info@epoha.hr.