EPOHA, privatna osnovna škola s pravom javnosti

ŠKOLSKI ODBOR

ZAGREB, Sopot 2

U Zagrebu, 15.2.2023.

Na osnovi članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 25. Statuta Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti Školski odbor na 4. sjednici, održanoj 15.2.2023. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica osnovne škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

 1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
  a) sveučilišni diplomski studij ili
  b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  c) specijalistički diplomski stručni studij;
  d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 3. najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti preslike dokumentacije. Kandidat koji bude izabran na natječaju dužan je predočiti osnovnoj školi u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 5. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
 6. program rada za mandatno razdoblje
 7. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

Kandidati također mogu dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici dokaze o dodatnim kompetencijama.

Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.

 1. Poznavanje stranog jezika vrednuje se na način:

– znanje stranog jezika – 5 bodova

Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.

 1. Posjedovanje osnovnih digitalnih vještina vrednuje se na način:

– kandidat posjeduje osnovne digitalne vještine – 5 bodova

 Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o obavljanju poslova na projektu.

 1. Iskustvo rada na projektima vrednuje se na način:

– iskustvo rada na projektima – 5 bodova

Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Epohi, privatnoj osnovnoj školi s pravom javnosti za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Epohe, privatne osnovne škole s pravom javnosti, odnosno od dana 8.3.2023. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: info@epoha.hr, s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.