JAVNI POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi
Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI
Broj traženih osoba: 1
Mjesto rada: EPOHA, Privatna osnovna škola s pravom javnosti,
10 090 Zagreb, Podsused

32 sati tjedno, 7. razred osnovne škole
24.10.2022.

UVJETI:

  • najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema
  • osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak

OPIS POSLOVA:
Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i interakciji s učiteljima i vršnjacima, pomoć u razumijevanju uputa i izvedbi zadataka, održavanju pažnje te ukupnoj prilagodbi na školske zahtjeve i pravila.

POŽELJNO:
– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju
– završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.
Ugovor će se sklopiti nakon provedenog selekcijskog postupka o kojem će kandidati/kandidatkinje biti pravovremeno obaviješteni.

U prijavi na Javni poziv koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i adresu elektroničke pošte) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrda o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi)
  • uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)
  • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora dužan dostaviti na uvid originalne dokumente.

Svi kandidati u predmetnom Javnom pozivu podnošenjem prijave daju svoju suglasnost EPOHI, Privatnoj osnovnoj školi s pravom javnosti da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe Javnog poziva te da ih može objaviti na oglasnim pločama i web stranici Škole. Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva kandidati podnose putem elektroničke pošte na mail adresu EPOHE, Privatne osnovne škole : info@epoha.hr
u roku od 8 dana od objave natječaja.